Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Klauzula informacyjna na podstawie RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Dyrektor Liceum Ogólno­kształcącego w Kamiennej Górze, z siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, kod pocztowy: 58-400;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: inspektor.lokg@gmail.com;
 3. dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauki w Liceum Ogól­no­kształcącym w Kamiennej Górze, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO;
 4. odbiorcą danych osobowych mogą być:
  a)    organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
  b)    uprawnione podmioty dostarczające obsługi księgowej, informatycznej lub prawnej na podstawie stosownych umów;
  c)     podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział;
 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;
 6. dane zgromadzone w związku z nauczaniem w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
 7. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich spros­to­wania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 8. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uza­le­ż­niona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych z art. 20 RODO;
 9. w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób;
 10. jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z prze­pisów ustaw, o których wyżej mowa lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw i obo­wią­zków ucznia.