Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice uczniów, jak i uczniowie będą mogli bardziej zaangażować się w życie Liceum, a społecz­ność lokalna będzie mogła zapoznać się z naszą działalnością.

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy na­szego Liceum, innych inicjatyw lub uwag dotyczących Szkoły osobiście wychowawcom klas lub Radzie Rodziców poprzez przedstawicieli poszczególnych oddziałów, a tak­że drogą elektroniczną wychowawcom i pozostałym nauczycielom poprzez system wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz ewentualnie bezpośrednio na konto pocztowe naszego Liceum .

Dzisiaj na tablicy

14 maja 2021 r. - egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Zdający zgłaszają się do Szkoły najpóźniej o godz. 13.25, stosując się do ustalonych zasad sanitarnych.
Osoby zdające egzamin wchodzą do budynku szkolnego wejściem "tylnym" (od strony boiska sportowego).

17 maja 2021 r. - egzamin  z historii na poziomie rozszerzonym. Zdający zgłaszają się do Szkoły najpóźniej o godz. 8.25, stosując się do ustalonych zasad sanitarnych.
Osoby zdające egzamin wchodzą do budynku szkolnego wejściem "tylnym" (od strony boiska sportowego).

 ________________________________________

Od 17 maja br. obowiązują zmiany w sposobie funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze. Najważniejsze inforacje w poniższych dokumentach:

________________________________________

INFORMACJE DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W MAJU BR.

Prosimy o sprawdzanie informacji na stronie internetowej naszego Liceum po godzinie 20.00 każdego dnia poprzedzającego egzamin maturalny z danego przedmiotu.

Prosimy o zapoananie sie z poniższymi informacjami i stosowanie się do zasad w nich zawartych.

 ________________________________________

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych szkół pdstawowych!
Drodzy Ósmoklasiści!

Sytuacja pandemiczna bardzo utrudnia kontakty między placówkami oświatowymi, a marzec to czas, kiedy za­zwyczaj odwiedzaliśmy wszystkie szkoły podstawowe w powiecie kamiennogórskim i okolicach, by za­pre­zentować ósmoklasistom naszą ofertę edukacyjną.
Aby zadbać o łatwy dostęp do informacji o Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze oraz zasadach re­krutacji do klas pierwszych naszego Liceum na rok szkolny 2021/2022, zamieściliśmy materiały na naszej stro­nie internetowej w dziale/zakładce Rekrutacja (menu boczne).

________________________________________

Zwaracam uwagę, że w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze od dnia 2 grudnia br. istnieje obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba - zgodnie z ustaleniami zawartymi w §25 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2132),  które nakładają obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy Prawo o ru­chu drogowym), ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby […] oświaty […].

Z poważaniem,
Jacek Bruździak - Dyrektor LO w Kamiennej Górze

________________________________________

W związku z sytuacją epidemiczną i wynikającymi z tego decyzjami Ministra Edukacji Narodowej nauka w Li­ceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze począwszy od 19 października br. (poniedziałek) do odwoła­nia odbywać się będzie w systemie zdalnym.
Nauczanie zdalne będzie prowadzone według obowiązującego planu lekcji. Uczestniczenie w zajęciach jest obowiąz­kowe.
Podstawowym źródłem informacji o łączeniu się on-line z nauczycielami poszczególnych przedmiotów pozostaje dziennik elektroniczny - moduł Wiadomości.
Wszelkie pytania do nauczycieli oraz Dyrekcji proszę również kierować przez moduł Wiadomości w dzienniku elek­tronicznym.
Zarządzenie dotyczące organizacji nauczania w trybie zdalnym:

Z poważaniem,
Jacek Bruździak - Dyrektor LO w Kamiennej Górze

________________________________________

Informacja:
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym (2020/2021):

  • 12-13 listopada 2020 r. (czwartek, piątek)
  • 4-5 stycznia 2021 roku (poniedziałek, wtorek)
  • 4-7 maja 2021 roku (wtorek-piątek)
  • 4 czerwca 2021 r. (piątek)

________________________________________

Uwaga!
W zakładce "Pomoc finansowa", która znajduje się w dziale "Pedagog szkolny", publikujemy informacje o pod­stawowych formach pomocy finansowej dla uczniów.

________________________________________