Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice uczniów, jak i uczniowie będą mogli bardziej zaangażować się w życie Liceum, a społecz­ność lokalna będzie mogła zapoznać się z naszą działalnością.

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy na­szego Liceum, innych inicjatyw lub uwag dotyczących Szkoły osobiście wychowawcom klas lub Radzie Rodziców poprzez przedstawicieli poszczególnych oddziałów, a tak­że drogą elektroniczną wychowawcom i pozostałym nauczycielom poprzez system wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz ewentualnie bezpośrednio na konto pocztowe naszego Liceum .

Dzisiaj na tablicy

 

W związku z aktualnymi obostrzeniami sanitarnymi obowiązującymi w kraju oraz aktualnym zwiększonym za­grożeniem epidemicznym na terenie powiatu kamiennogórskiego, Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze w dalszym ciągu w okresie do 23 kwietnia br.:
1. nie prowadzi konsultacji i innych form zajęć, nie wynikających z planu zajęć lekcyjnych, z uczniami w trybie bezpośrednim, oprócz konsultacji dla uczniów klas trzecich, które mogą być przeprowadzone w uzasadnionych sytuacjach, po wyrażeniu każdorazowo zgody przez Dyrektora Liceum;
2. nie obsługuje interesantów w trybie bezpośrednich kontaktów z wyjątkiem sytuacji szczególnych.
We wszystkich sprawach kierowanych do Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze prosimy kontaktować się:
1) telefonicznie na nr telefonu: 75 6450182 (Sekretariat Szkoły)
w sprawach gospodarczych na nr telefonu: +48 696043346
2) elektronicznie na adres e-mail: zso@kamienna-gora.pl;
3. W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu telefonicznym lub mejlowym z właściwym pracownikiem i po uzyskaniu przez niego zgody osoby kierującej placówką, możliwy jest kontakt bezpośredni z pracownikiem.

 

________________________________________

 

Zgodnie z porśbą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zamieszczamy list  do wszystkich nauczycieli przesłany przez pana Kuratora.
List w pliku PDF do pobrania tutaj.

________________________________________

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych szkół pdstawowych!
Drodzy Ósmoklasiści!

Sytuacja pandemiczna bardzo utrudnia kontakty między placówkami oświatowymi, a marzec to czas, kiedy za­zwyczaj odwiedzaliśmy wszystkie szkoły podstawowe w powiecie kamiennogórskim i okolicach, by za­pre­zentować ósmoklasistom naszą ofertę edukacyjną.
Aby zadbać o łatwy dostęp do informacji o Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze oraz zasadach re­krutacji do klas pierwszych naszego Liceum na rok szkolny 2021/2022, zamieściliśmy materiały na naszej stro­nie internetowej w dziale/zakładce Rekrutacja (menu boczne).

________________________________________

Zwaracam uwagę, że w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze od dnia 2 grudnia br. istnieje obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba - zgodnie z ustaleniami zawartymi w §25 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2132),  które nakładają obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy Prawo o ru­chu drogowym), ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby […] oświaty […].

Z poważaniem,
Jacek Bruździak - Dyrektor LO w Kamiennej Górze

________________________________________

W związku z sytuacją epidemiczną i wynikającymi z tego decyzjami Ministra Edukacji Narodowej nauka w Li­ceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze począwszy od 19 października br. (poniedziałek) do odwoła­nia odbywać się będzie w systemie zdalnym.
Nauczanie zdalne będzie prowadzone według obowiązującego planu lekcji. Uczestniczenie w zajęciach jest obowiąz­kowe.
Podstawowym źródłem informacji o łączeniu się on-line z nauczycielami poszczególnych przedmiotów pozostaje dziennik elektroniczny - moduł Wiadomości.
Wszelkie pytania do nauczycieli oraz Dyrekcji proszę również kierować przez moduł Wiadomości w dzienniku elek­tronicznym.
Zarządzenie dotyczące organizacji nauczania w trybie zdalnym:

Z poważaniem,
Jacek Bruździak - Dyrektor LO w Kamiennej Górze

________________________________________

Informacja:
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym (2020/2021):

  • 12-13 listopada 2020 r. (czwartek, piątek)
  • 4-5 stycznia 2021 roku (poniedziałek, wtorek)
  • 4-7 maja 2021 roku (wtorek-piątek)
  • 4 czerwca 2021 r. (piątek)

________________________________________

Uwaga!
W zakładce "Pomoc finansowa", która znajduje się w dziale "Pedagog szkolny", publikujemy informacje o pod­stawowych formach pomocy finansowej dla uczniów.

________________________________________