Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice uczniów, jak i uczniowie będą mogli bardziej zaangażować się w życie Liceum, a społecz­ność lokalna będzie mogła zapoznać się z naszą działalnością.

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy na­szego Liceum, innych inicjatyw lub uwag dotyczących Szkoły osobiście wychowawcom klas lub Radzie Rodziców poprzez przedstawicieli poszczególnych oddziałów, a tak­że drogą elektroniczną wychowawcom i pozostałym nauczycielom poprzez system wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz ewentualnie bezpośrednio na konto pocztowe naszego Liceum .

Dzisiaj na tablicy

Informuję, że w terminarzu bieżącego roku szkolnego zaszły następujące zmiany:
4-17 stycznia 2021 roku - ferie zimowe
21 stycznia 2021- ostateczny termin poinformowania uczniów klas I-II Liceum Ogólnokształcącego i za ich po­średnictwem rodziców - w formie ustnej - o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych
28 stycznia - zebranie klasyfikacyjne śródroczne Rady Pedagogicznej dla uczniów klas I-II Liceum Ogólno­kształcącego
1 lutego 2021 r. - początek drugiego okresu w bieżącym roku szkolnym

Uwaga: w/w zmiany spowodowane są zmianą terminu ferii zimowych wprowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki.

Z poważaniem,
Jacek Bruździak - Dyrektor LO w Kamiennej Górze

________________________________________

 

Zwaracam uwagę, że w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze od dnia 2 grudnia br. do dnia 27 grud­nia br. istnieje obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba - zgodnie z ustaleniami zawartymi w §25 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2132),  które do dnia 27 grudnia 2020 r. nakładają obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy Prawo o ru­chu drogowym), ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby […] oświaty […].

Z poważaniem,
Jacek Bruździak - Dyrektor LO w Kamiennej Górze

________________________________________

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przesłało List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2.11.2020 r. [plik PDF] z prośbą  o umieszczenie go na stronie internetowej szkoły.

________________________________________

W związku z sytuacją epidemiczną i wynikającymi z tego decyzjami Ministra Edukacji Narodowej nauka w Li­ceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze począwszy od 19 października br. (poniedziałek) do odwoła­nia odbywać się będzie w systemie zdalnym.
Nauczanie zdalne będzie prowadzone według obowiązującego planu lekcji. Uczestniczenie w zajęciach jest obowiąz­kowe.
Podstawowym źródłem informacji o łączeniu się on-line z nauczycielami poszczególnych przedmiotów pozostaje dziennik elektroniczny - moduł Wiadomości.
Wszelkie pytania do nauczycieli oraz Dyrekcji proszę również kierować przez moduł Wiadomości w dzienniku elek­tronicznym.
Zarządzenie dotyczące organizacji nauczania w trybie zdalnym:

Z poważaniem,
Jacek Bruździak - Dyrektor LO w Kamiennej Górze

________________________________________

Informacja:
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym (2020/2021):

  • 12-13 listopada 2020 r. (czwartek, piątek)
  • 4-5 stycznia 2021 roku (poniedziałek, wtorek)
  • 4-7 maja 2021 roku (wtorek-piątek)
  • 4 czerwca 2021 r. (piątek)

________________________________________

Uwaga!
W zakładce "Pomoc finansowa", która znajduje się w dziale "Pedagog szkolny", publikujemy informacje o pod­stawowych formach pomocy finansowej dla uczniów.

________________________________________