Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Wyszukiwarka

58-400 Kamienna Góra,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Instagram: lo_kamienna_gora

E-mail: zso@kamienna-gora.pl

Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://lo-kamienna-gora.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Tułaczyk, e-mail: j.tulaczyk@lokg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48756450182. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Szkoły
Dojazd do siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze  - ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
W odległości  ok. 2,4 km od głównego budynku znajduje się dworzec PKP i PKS.
Dostępność wejścia
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno wejście znajdujące się na wprost wjazdu na teren Liceum Ogólnokształcącego w Ka­miennej Górze, drugie na bocznej (południowej) ścianie budynku. Zwykle dostępne jest wejście na bocznej (południowej) ścianie budynku szkoły. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Szkoły.
Dostępność parkingu
Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze nie posiada parkingu ogólnodostępnego.
Parkowanie możliwe jest przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie (z wyjątkiem czwartku w godzinach 7.00-9.00) lub ulicy Licealnej w miarę dostępnych miejsc.
W pobliżu siedziby Szkoły brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość zaparkowania na terenie Szkoły z zachowaniem dużych środków ostrożności.
Dostępność toalet
Toaleta dla kobiet znajduje się parterze budynku oraz na drugim piętrze budynku, a toaleta dla mężczyzn na pierwszym piętrze budynku.
Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Osobą oddelegowaną do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku jest pracownik portierni. Pracownik portierni posiada podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu.
Utrudnienia
Pochylnia zamontowana na parterze, w wejściu do budynku na wprost wjazdu na teren budynku) nie jest  automatyczna, wymaga ręcznego rozłożenia i pomocy drugiej osoby przy wjeździe (zbyt duży kąt nachylenia).
Brak pochylni lub windy, która umożiwiałaby dostęp osobom niepełnosprawnym na wyższe kondygnacje budynku (pierwsze lub drugie piętro).
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Szkoły istnieje możliwość zejścia pracownika meryto­rycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym
Obsługa osób słabosłyszących/niesłyszących
Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.